ประวัติแพทย์

นพ.ณัฐพงษ์ ราชศิริส่งศรี

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ภาษา ไทย , อังกฤษ

การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปี พ.ศ.2556

วุฒิบัตร สาขา อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ ปี พ.ศ.2559

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่ออกตรวจ
อาทิตย์ 07.00-12.00 น. OPD 1
จันทร์ 07.00-14.00 น. OPD 1
อังคาร 07.00-14.00 น. OPD 1
พุธ 07.00-14.00 น. OPD 1
พฤหัสบดี 07.00-14.00 น. OPD 1
ศุกร์ 07.00-14.00 น. OPD 1
เสาร์ 07.00-12.00 น. OPD 1
     
       
       
       
       
      น 1