วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ และเป็นที่ไว้วางใจ ของผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไป

 

พันธกิจ (พันธกิจ)

  1. ให้บริการด้านการแพทย์แบบองค์รวม ตามมาตรฐานสากล โดยยึดมั่นในความปลอดภัย คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
  2. ให้บริการอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ฉับไว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  3. พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสุข
  4. ร่วมมือกับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมด้านสาธารณสุข
  5. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และกลุ่มลูกค้า

 

 

บริการรวดเร็ว ห่วงใยดุจญาติมิตร