วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ชั้นนำในภูมิภาค

 

พันธกิจ (Mission)

  1. ให้บริการด้านการแพทย์แบบองค์รวม ตามมาตรฐานสากล โดยยึดมั่นในความปลอดภัย คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
  2. ให้บริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว กระชับ ฉับไวด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และให้บริการอย่างมีความสุข
  4. ร่วมมือกับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมด้านสาธารณสุข

 

ปรัชญา

บริการรวดเร็ว ปลอดภัย ห่วงใยดุจญาติมิตร