ประวัติแพทย์

นพ.สมภพ เปี่ยมกระแสธรรม

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ภาษา ไทย ,อังกฤษ

การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต วชิรพยาบาล มหิดล

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
จันทร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
อังคาร 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
พุธ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
พฤหัส 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1