ประวัติแพทย์

นพ. ภาคภูมิ เลิศจรัสศิวิไล

สาขา : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ภาษา ไทย, อังกฤษ

การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต/ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2553
เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 08.00-20.00 น.  OPD 1
วันอังคาร 08.00-17.00 น. OPD 1
วันพุธ 08.00-17.00 น. OPD 1
วันพฤหัสบดี 08.00-15.00 น. OPD 1
วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. OPD 1