ประวัติแพทย์

นพ.ณัฐพล พงษ์ประดิษฐ์

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา ไทย, อังกฤษ

การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จากโรงพยาบาลมหาราชนคราชสีมา 2562

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 08.00-13.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
13.00-15.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
15.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
วันศุกร์ 12.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
วันเสาร์ 08.00-13.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
13.00-15.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
15.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
วันอาทิตย์ 12.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3