ประวัติแพทย์

นพ.ธีรพณ พงศ์วิวัฒน์

สาขา : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ภาษา  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2522

วุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2527

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 09.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 08.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันอาทิตย์ 09.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1