ประวัติแพทย์

พญ.จุฑาทิพย์ โรจนเบญจวงศ์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ภาษา ไทย ,อังกฤษ 

การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2558

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันอังคาร 08.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพุธ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพฤหัส 08.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันอาทิตย์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1