ประวัติแพทย์

นพ.กิตติ พันธ์ทองลาภทวี

สาขา : สูตินรีแพทย์

ภาษา ไทย, อังกฤษ

การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2530 

วุฒิบัตร  สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จากราชวิทยาลัยสูตินรีเวชแห่งประเทศไทย ปี 2536 

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 08.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
วันอังคาร 08.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
วันพุธ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันศุกร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันอาทิตย์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3

 

วันเวลาสถา