ประวัติแพทย์

นพ.ณัฐพงษ์ ราชศิริส่งศรี

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ภาษา ไทย, อังกฤษ

การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2558

เวลาออกตรวจ

 

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 08.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันอังคาร 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันศุกร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันอาทิตย์ 07.00-13.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1