ประวัติแพทย์

พญ.พรติมา ชิตบัณฑิตย์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปี พ.ศ.2556

สาขา : เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาออกตรวจ

วัน

เวลา

สถานที่ออกตรวจ

อาทิตย์

08.00-20.00  น.

Checkup/OPD 1

จันทร์

08.00-17.00 น.

OPD 1

อังคาร

08.00-17.00 น.

OPD 1

พุธ

08.00-14.00 น.

Checkup

พฤหัสบดี

08.00-17.00 น.

OPD 1